Faculty of Hospitality and Tourism (FHT) โชว์ความพร้อมพัฒนาหลักสูตร

โพสเมื่อ : Thursday, February 16th, 2017 : 11.42 am

“FHT for Smart Future Leaders” คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Faculty of Hospitality and Tourism (FHT) เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาตรี

ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Faculty of Hospitality and Tourism (FHT)
ได้จัดให้มีการแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดตัวหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาตรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดี คณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดการเรียนการสอนของคณะการบริการ และการท่องเที่ยวว่า “…ทางมหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านการจัดการโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 ดังนั้น คณะการบริการและการท่องเที่ยวจึงเปรียบเสมือนภาพจำลองของจังหวัดภูเก็ต ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เรามีความแตกต่างและมีจุดเด่นในความเป็นนานาชาติทั้งด้านคุณภาพของหลักสูตรและด้านผู้เรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติกว่า 20 ประเทศ เป็น Education Destination ให้แก่ประเทศไทยและจะก้าวไปสู่การเป็น Asia’s Education Hub of Hospitality and Education มุ่งเน้น การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือ Smart Future Leaders ที่มีความสามารถการบริหาร จัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยวอย่างทันยุค ทันสมัย ก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด”

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA (ปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย) ได้กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรป.โทว่า ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ที่มีแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ พัฒนาทักษะที่สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

ส่วนดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการหลักสูตร MBA (ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ) ได้กล่าวย้ำถึงจุดแข็งของคณะในด้านคุณภาพการจัดการเรียน การสอนที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาลในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และภูฏาน ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของตน มาศึกษาต่อที่คณะเพื่อกลับไปพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับประเทศ หลักสูตรปริญญาโทของคณะการบริการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี และมีทุนการศึกษามอบให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกำหนด

ประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 18 ของโลก (จัดอันดับโดยสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก) มีการจ้างงานจากการท่องเที่ยวโดยตรง 3.5 ล้านตำแหน่งทั่วราชอาณาจักรในปี 2558 และคาดการณ์ไว้ว่าผลทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวจะคิดเป็น ¼ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี 2568 จึงถือได้ว่าคณะการบริการและการท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

ขณะที่ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ ประธานกลุ่มสาขาการจัดการการบริการ อาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต และรักษาการประธานกลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในระดับปริญญาตรี คณะเปิดสอนด้านการบริหารธุรกิจในหลักสูตรนานาชาติ 2 สาขา คือ 1) สาขาการจัดการการบริการและ 2) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และ ทักษะการจัดการธุรกิจ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีจุดเด่นในด้านทีมงานผู้สอนทั้งอาจารย์ชาวไทยและ ชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และมีความพร้อมทางด้านห้องปฎิบัติการ เช่น โรงแรม PSU Lodge, ห้องอาหาร The Campus, ห้องปฎิบัติการครัว และห้องปฏิบัติการ PSU Airlines ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงาน และการฝึกงานประมาณ 1000 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงในการทำงาน

สิ่งเหล่านี้จะทำให้บัณฑิตก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางได้ในระยะสั้น และพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา คณะได้มีความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาทิ ฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น และจะเพิ่มความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต