อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน...

Sunday, December 5th, 2021 : 5.15 pm

องค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต เดินหน้าถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...

Read More