อบจ.ภูเก็ต นำบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มท...

Thursday, January 20th, 2022 : 12.58 pm

อบจ.ภูเก็ต นำบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มประมง...

Read More