โรงเรียนบ้านนาบอน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้รถห้องสมุดเคลื่อนที่ “กิจกรรมเทียนเจลแฟนซี”

โพสเมื่อ : Thursday, July 20th, 2023 : 12.05 pm

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกองการศึกษาฯ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่  “กิจกรรมเทียนเจลแฟนซี” โดยมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะ ด้านวิชาการและนันทนาการ ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องตลอดชีวิต