อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 พร้อมรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 67

โพสเมื่อ : Thursday, July 6th, 2023 : 11.02 am

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้

สำหรับญัตติที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่องการมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ ต.รัษฎา และ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ในห้องประชุมคอซิมบี้ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) จากสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2567- 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 5 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2570 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์กระบะ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 7 คัน ญัตติการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 ท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 16 รายการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ (EV BUS) และญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต