อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

โพสเมื่อ : Thursday, November 25th, 2021 : 8.09 pm

วันนี้ ( 25 พ.ย.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ภูเก็ต ผู้แทน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น องค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 450 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมเกี่ยวข้องในกระบวนการกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในยุคสถานการณ์โควิด 2019 นายวัลลภ สุขมี นักวิชาการอิสระ/ข้าราชการบำนาญ บรรยายหัวข้อเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความสนใจในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และพระใบฎีกาปิยะ อัตถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา บรรยายหัวข้อเรื่องการช่วยเหลือกันในยุคสถานการณ์โควิด 2019