อบจ.ภูเก็ต นำเสนอ 3 โครงการ เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ประเภทด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โพสเมื่อ : Tuesday, August 31st, 2021 : 10.32 am

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี นายศุภชาติ กิจดำเนิน และว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอ 3 โครงการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1.กิจกรรมชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต 2.โครงการ ECO-School (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 3.โครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน