อบจ.ภูเก็ต จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

โพสเมื่อ : Wednesday, October 6th, 2021 : 2.48 pm

 

อบจ.ภูเก็ต จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solution

 

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solution กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นายฑิฆัมพร สมอทอง ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solution สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของรัฐบาล

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ