อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด”

โพสเมื่อ : Monday, June 19th, 2023 : 11.27 am

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” โดยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ และนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รู้ถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันการเพิ่มจำนวผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติด ทำให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกิดความเข้มแข็ง และประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดภูเก็ตให้ร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด