อบจ.ภูเก็ตมุ่งมั่นดูแลสุขภาพประชาชน จัดโครงการ “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง”

โพสเมื่อ : Thursday, December 16th, 2021 : 8.57 am

เริ่มนับหนึ่งแล้ว อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรม “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง” ตามโครงการ ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีสุขภาพที่ดี และ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมปรับภูมิทัศน์ 3 อ่างเก็บน้ำให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายต่อไป

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง” ตามโครงการ “ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง จาก ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ไป-กลับ เขาโต๊ะแซะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จึงได้มีนโยบายและอนุมัติ “กิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอันดับหนึ่งของโลกและอันดับหนึ่งของประเทศไทย ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย

อบจ.ภูเก็ต มีพันธกิจที่สำคัญทั้งหมด 9 ด้าน โดยด้านที่ 3 (นโยบายสาธารณสุข) คือการส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อตอบสนองพันธกิจให้บรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้ จึงได้จัดทำกิจกรรม “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพที่ดี และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในออกกำลังกายเพื่อให้การออกกำลังกายมีความยั่งยืน โดยในระยะแรกจะนำร่องในกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัด อบจ.ภูเก็ต และขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชนทั้งจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ขณะที่นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายเชิญชวน “คนภูเก็ตมีสุขภาพดี” เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565  ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง อ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นการลดโรคที่คนไทยและคนภูเก็ตกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน  ล้วนแต่จะทำให้สุขภาพของคนภูเก็ตแย่ลงและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาร่วมทำกิจกรรมตามที่กองสาธารณสุขได้จัดขึ้น กิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. คือ 1) อ ออกกำลังกาย 2) อ อาหาร 3) อ อารมณ์ ซึ่งถ้าหากต้องการมีสุขภาพดี ก็ต้องทำตามหลัก 3 อย่างนี้ไปพร้อมๆ กัน โดยวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้น อ ออกกำลังกาย ซึ่งจะกระตุ้นให้บุคลากร อบจ.ภูเก็ต ได้หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน และจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนภูเก็ตต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในวันนี้จะมีส่วนทำให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น และชักชวนคนใกล้ชิดให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี