วิทยุการบินฯ ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิทยุการบินฯ โลก ปี 2561

โพสเมื่อ : Friday, June 23rd, 2017 : 8.00 am

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Hotel Scandic กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก


โดยการประชุมดังกล่าวจะมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านกิจการการเดินอากาศเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของสมาชิก CANSO ทั่วโลก และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งให้สมาชิกลงมติรับรองนโยบาย ทิศทาง กิจกรรมและงบประมาณของแต่ละปี นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารกิจการบินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ CANSO
ทั้งนี้คุณสาริณี กอญ. บวท. ได้แสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 22 และ CANSO APC 3 ในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นปีที่วิทยุการบินฯ ครบรอบ 70 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยุการบินฯ อีกครั้งที่ได้รับเกียรตินี้