ม.ราชภัฏภูเก็ต ลง MOU ร่วมมือภาครัฐเอกชน ไทย – อินเดีย จัดโครงการเรียนรู้ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

โพสเมื่อ : Tuesday, May 14th, 2019 : 5.44 pm

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทำ MOU ร่วมภาครัฐเอกชน ไทย – อินเดีย จัดโครงการเรียนรู้ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและฝึกงานด้านการโรงแรม International Students for Hospitality Internship Program

วันนี้ ( 14 พ.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้จัดพิธีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการฝึกอบรมและฝึกงานงานนักศึกษานานาชาติด้านการโรงแรม หรือ International Students for Hospitality Internship Program โดยมีความร่วมมือกัน 4 องค์กรอันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมาคมโรงแรมภาคใต้ Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชีย แปซิฟิก คอนซัลแตนส์ จำกัด และ บริษัท จี บีซี โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด ซึ่งมีนายธัญวัตน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ขณะที่ผู้เข้าร่วมลงนามแต่ละองค์กร ประกอบด้วย ดร.บุญศุภภะตัณฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, นายก้องศักดิ์  คู่พงศกร นายกสมาคม เป็นผู้ลงนามของสมาคมโรงแรมภาคใต้,  ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นผู้ลงนามของ Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชีย แปซิฟิก คอนซัลแตนส์ จำกัด และ นางชญานิศา คานิยอร์ เป็นผู้ลงนามของ บริษัท จี บีซี โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฝึกอบรมและฝึกงานงานนักศึกษานานาชาติด้านการโรงแรม หรือ International Students for Hospitality Internship Program ในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมมือทางการศึกษา ที่จะนำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอินเดีย และ เอเชียใต้ เข้ามาเรียนรู้ ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนของทั้ง 4 องค์กร

ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการเรียนรู้ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและฝึกงานด้านการโรงแรม และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มนักศึกษาอินเดียและเอเชียใต้กับนักศึกษาไทย นอกจากนั้นการพัฒนาระบบการศึกษาและตลาดด้านการศึกษาการโรงแรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับสากล

รวมไปถึงการพัฒนาตลาดการศึกษาด้านการโรงแรมให้เชื่อมโยงกับตลาดการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของประเทศอินเดียและเอเชียใต้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ต