ม.ราชภัฎภูเก็ต จัดยิ่งใหญ่ “มโหฬาร เฟสติวัล” ร่วม เฉลิมฉลองครบรอบ ปี”50

โพสเมื่อ : Sunday, January 15th, 2023 : 12.43 pm

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดยิ่งใหญ่ ใหญ่ ” PKRU Anniversary 50+ : มโหฬาร เฟสติวัล” “เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี”   เผยตลอดระยะ 50 ปี ที่ผ่านมา ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี”PKRU Anniversary 50+ : มโหฬาร เฟสติวัล” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อม นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร,บุญศุภภะ ตัณทัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า การจัดงาน PKRU Anniversary 50+ จากการสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2614 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี PKRU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่น ปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กรในเขตพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เราคือมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

โดยมีผลงานตลอดระยะ 50 ปี ที่ผ่านมา ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนมีผลงานการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่าง ๆ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างเพียงนักศึกษา แต่เราสร้างคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการในทุกช่วงวัย และชุมชนในทุกเขตพื้นที่ของอันดามัน ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน”

พร้อมกันนี้เรายังคงสร้างสรรค์พื้นแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มและช่วงวัย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “มโหพาร เฟสติวัล” เทศกาลที่ PKRU ใช้หัวใจและพลังในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสุข หลากหลายด้วยสีสันความสนุก และ สะท้อนตัวตนในอนาคดที่เราต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นำเสนอออกสู่สายตาสาธารณชน ผ่านกิจกรรมความบันเทิงการแข่งขันทางวิชาการ กีฬา ดนตรี และนวัตกรรมทางการศึกษา

โดยกิจกรรมที่มีทั้งหมดจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยง PKRU เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเรา ที่ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครองนักท่องเที่ยว แลประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญในการ ยกระดับพันธกิจในยุคใหม่ของPKRU ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในหลากหลายวงการ  เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคในมิติต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมของ PKRU Anniversary 50+ “มโหฟาร เฟสติวัล” (กิจกรรมหลัก) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังนี้ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน GMM Grammy วง Big Ass / หนุ่ม  กะลา  /โจอี้ ภูวศิษฐ์ / ป๊อบ ปองกูล และการประกวดวงดนตรี “มโหพาร Music Contest 2023” และกิจกรรม PKRU OPEN HOUSE การประกวดเวิร์คชอปทางวิชาการ โดยนักเรียนและนักศึกษา และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นอันดามันนิทรรศการพลวัตภูมิอันดามัน นำเสนอเรื่องราวและแรงบันดาลใจของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 50 ปี และ กิจกรรมเวิร์คชอปผ้าบาติกและกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์