มท.3 ลงพื้นที่ภูเก็ตหาแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

โพสเมื่อ : Friday, February 21st, 2020 : 10.20 pm


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้ง ระบุรัฐบาลมีนโยบายวางโครงข่ายระบบส่งท่อน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (21 ก.พ.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ นางสาวอรสา โพธิ์ทอง นายสมเกียรติ กิจเจริญ และ นายสนธยา อินทยุง คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งปี 2563 ของจังหวัดภูเก็ต

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาแผนงานแผนโครงการ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุการลดแรงดันน้ำในช่วงฤดูแล้งทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ดังนั้นในส่วนของหน่วยงานราชการจะร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการจัดทำโครงการวางท่อเพื่อให้การส่งน้ำให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการหาแหล่งน้ำต้นทุนมาใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

อย่างไรก็ตามอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นการเกิดข่าวลือข่าวลวง เช่น ข่าวการขาดแคลนน้ำเมื่อมีการนำเสนอในสื่อโซเชียลจะทำให้สถานการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่แย่ลงเพราะประชาชนจะแห่กันกักเก็บน้ำ ทำให้น้ำในระบบลดลงไปอีก นอกจากนี้ข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับปัญหาของการวางท่อเพื่อส่งน้ำนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับแขวงทางหลวงภูเก็ต แขวงทางหลวงชนบทร่วมกันในการกำหนดจุดที่จะมีการวางท่อเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะวางโครงข่ายการส่งระบบท่อน้ำประปารวมทั้งในระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามข้อมูลปี 2562 อยู่ในเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็น 60% ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน 3 แห่ง,ปริมาณฝนเติมอ่าง,สูบน้ำเติมอ่างขุมเหมืองสาธารณะเอกชนบางแห่ง และอยู่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคิดเป็น 40 %

ปัญหาและอุปสรรคของการขาดแคลนน้ำสาเหตุ เกิดจากแนวโน้มผู้ใช้น้ำสูงขึ้นจากอัตราเพิ่มขึ้นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2575 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะสูงขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในส่วนของการขาดแคลนน้ำพบว่า ในเขตพื้นที่ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคบางฤดูกาล ปริมาณน้ำต้นทุนโดยเฉพาะในอ่าง เก็บน้ำของโครงการชลประทานมีความขาดแคลนไม่เพียงพอ และในพื้นที่นอกเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำไม่ดีและปริมาณน้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง

ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายเขตให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการต่างๆ 9 โครงการ แยกเป็นแผนระยะสั้น 5 โครงการ ได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ งบประมาณ 120 ล้านบาท ,โครงการระบบสูบบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ,โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำประปา,โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต

แผนงานระยะกลาง 2 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลและโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต และแผนงานระยะยาว 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต หากทั้ง 9 โครงการประสบความสำเร็จจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

ขณะที่ นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ภูเก็ต กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตให้บริการ ผู้ใช้น้ำ 65,866 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 102,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนี้ สถานีผลิตน้ำบางวาด 57,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสถานีผลิตน้ำบางโจ 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสถานีผลิตน้ำคลองกระทะ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสถานีผลิตน้ำพุจำปา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้วจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้กำหนดแผนการช่วยเหลือประชาชนตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้วร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพภาคที่ 4 เทศบาลรัษฎา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการระดมรถบรรทุกน้ำมาบรรทุกน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน แจกจ่ายน้ำเฉลี่ยวันละ 200,000 ลิตร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา

ด้าน นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลืออนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อมาดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเพราะทุกปีที่ผ่านมาการดำเนินการแก้ไขปัญหา คือการนำรถบรรทุกน้ำมาบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน