“นายกเรวัต” ลงนามความร่วมมือ รับโอน สอน.- รพ.สต.12 แห่ง กับ สสจ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, October 7th, 2022 : 8.57 am

“นายกเรวัต” ลงนามความร่วมมือรับโอน รพ.สต.12 แห่ง กับ สสจ.ภูเก็ต พร้อมเติมเต็ม งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

ในโอกาสนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบรถยนต์ และเงินงบประมาณสำหรับใช้ในกิจการดูแลสุขภาพประชาชนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 12 แห่ง โดยแบ่งเป็น รพ.สต.ขนาดใหญ่ จำนวน 10 แห่งๆ ละ 1 ล้านบาท และรพ.สต.ขนาดเล็ก 2 แห่งๆ ละ 4 แสนบาท ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการลงนาม ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้รับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วจำนวน 12 แห่ง เหลืออีก 9 แห่ง ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือทำความเข้าใจในการถ่ายโอน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทั้ง 9 แห่ง ยังไม่ยินยอมที่จะถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งในเรื่องนี้ทาง สสจ.อำเภอถลางจะได้มีการนัดหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบจ.กับบุคลาการของ รพ.สต.อีกครั้งหนึ่งในเร็วๆ นี้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2567 ที่จะถึงนี้ รพ.สต.ในภูเก็ตทั้งหมดจะต้องถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดของ อบจ.แม้ว่าบุคลากรจะไม่โอนมาก็ตาม

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า หลังจากที่ อบจ.ภูเก็ต รับโอน รพ.สต.มาแล้วนั้น ทางอบจ.ภูเก็ตจะมีการเติมสิ่งสิ่งต่างๆ และติดอาวุธให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง ทั้งในส่วนของงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลาการ เพื่อให้การให้บริการของ รพ.สต.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวภูเก็ต