จังหวัดภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหาดินสไลด์ ปรับปรุงถนน

โพสเมื่อ : Tuesday, September 24th, 2019 : 9.22 am

จังหวัดภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหาดินสไลด์เส้นทางเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตและการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 4031

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ปัญหาดินสไลด์เส้นทางเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตและการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 4031 พร้อมทั้งมอบเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 71,320,000.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีหน่วยงานราชการร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต, แขวงทางหลวงภูเก็ต, ท่าอากาศยานกระบี่, ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,  สำนักงานจังหวัดภูเก็ต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตและคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้

โดยการดำเนินการแก้ปัญหาดินสไลด์ 2 โครงการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณหน้าหอบังคับการบิน ซึ่งเป็นเส้นทาง เข้า-ออก ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการลดความลาดชันและเสริมเสถียรภาพของหน้าดินตามมาตรฐานวิธีการทางวิศวกรรมของกรมทางหลวง เป็นจำนวนเงิน 32,970,000.- บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

และโครงการปรับปรุงขยายถนนทางหลวงหมายเลข 4031 ให้เป็นไปตามมาตรฐานชั้นทางโดยมีความกว้างผิวจราจรอย่างน้อย 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร และไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เป็นจำนวนเงิน 38,350,000.- บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว