เลือก ทต.วิชิตเจ้าภาพแข่งกีฬา อปท.พร้อมเดินหน้าจัดงานเพื่อคนในพื้นที่

โพสเมื่อ : Thursday, September 15th, 2016 : 1.58 pm

เทศบาลตำบลวิชิต เจ้าภาพจัดแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเดินหน้าทำโครงการเพื่อสังคม จัดงานลอยกระทง – ถนนเด็กเดิน 1473922088318.jpg

นายกรีฑา  โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งประกอบด้วย การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่  9  ประจำปี  2560  ซึ่งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลวิชิตเป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่อว่า “อะเมซิ่งวิชิตเกมส์”1473922085946.jpg

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 18 ก.พ.2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามสัมพันธ์และเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น1473922080455.jpg

1473922077209.jpg

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมกันส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  2559  ณ  คลองมุดง  หมู่ที่  6  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต 1473922084342.jpg

โครงการถนนเด็กเดิน  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  17 – 18  กันยายน  2559  เพื่อให้เด็กในตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้านต่างๆ  และจัดแสดงผลงาจากการเรียนการสอนหรือทักษะประสบการณ์ของนักเรียน  ภายในงานกำหนดกิจกรรมการประกวด  กิจกรรมการประกวดจัดซุ้มนิทรรศการ และกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้