เทศบาลเมืองกะทู้ ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๑ Right to Health

โพสเมื่อ : Wednesday, December 6th, 2017 : 12.05 pm

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๑ Right to Health
“สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลเมืองกะทู้ ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๑ Right to Health สิทธิสุขภาพ
ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ
บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงาน พบกับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ
-การตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลดีบุก
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกะทู้
-บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)
-การบริการตัดผมชายหญิง จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
-ชมผลงานการให้ความรู้จากพลังงานจังหวัดภูเก็ต
-การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกลุ่ม OTOP ชมรม อสม.
-และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จางห้างสรรพสินค้าชั้นนำ