ทต.รัษฎา ร่วมกับ 16 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนลงนามองค์กรต้นแบบขับขี่ปลอดภัย

โพสเมื่อ : Wednesday, September 21st, 2016 : 5.26 pm

เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวม 16 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง องค์กรต้นแบบขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร.14358806_660536767435887_3136389179203768595_nเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 ก.ย.59) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ “โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” ระหว่างเทศบาลตำบลรัษฎา และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวม 16 หน่วยงาน โดยมี นายไพโรจน์ ศรีละมุล ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 16 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวถึงการดำเนินโครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร ในครั้งนี้ว่า สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ ปี 2554 – 2563 เป็นปีแห่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน และเป็นการตอบรับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ด้านความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมการท่องเที่ยว10492270_660536650769232_7537642316853195005_n

ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลรัษฎา เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรและตอบรับโครงการที่มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร และสืบเนื่องไปถึงคนในครอบครัวที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นเดียวกัน เทศบาลตำบลรัษฎาจึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติตามกฎจราจรของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการขับขี่ปลอดภัย ให้ทราบถึงความห่วงใยของผู้บริหารต่อบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบให้ภาคเอกชนได้เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐให้ความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตำบลรัษฎา ยังจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อ ความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลรัษฎา มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อป้องกัน และลดการสูญเสียชีวิตร่างกาย หรือบาดเจ็บพิการของบุคลากรตลอดไป