กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเลือกภูเก็ตตัวแทนภาคใต้จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ

โพสเมื่อ : Friday, September 16th, 2016 : 11.42 am

DSCF4799เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ ภายใต้กรอบ IMT-GT (International Homestay Fair 2016) โดยมี นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต นางสาวอโนมา   วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายสำเริง ราเขต อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้และคณะผู้จัดงาน เข้าร่วมการแถลงข่าวDSCF4801

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ ภายใต้กรอบ IMT-GT (International Homestay Fair 2016) อันประกอบด้วยกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชน วัฒนธรรม ด้วยการท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์อันเนื่องมาจากกลุ่มประเทศทั้งสามมีศิลปะและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติขึ้น เพื่อให้เกิดการพบปะทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายการท่องเที่ยวได้มีการเจรจาธุรกิจกัน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2558 จำนวน 45,923,464 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 592,074.51 ล้านบาท ซึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีชื่อเสียงได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาว จังหวัดพังงา, บ้านพิทักษ์ จังหวัดชุมพร, ชุมชนบ่อเข็ดลูก จังหวัดสตูล, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นการกระจายรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยยังคงความเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิมไว้DSCF4807

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชน วัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชน วัฒนธรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิก อย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความแข็งแรงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ภาคใต้ DSCF4809 นายสำเริง ราเขต อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือการท่องเที่ยวแบบชุมชนและวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ที่จะถูกกำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวก จากความสงบเรียบร้อยของชุมชนโฮมสเตย์  อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันยั่งยืน ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ การเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนาน รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของชาวต่างชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ กลุ่มไม่เคยรู้จักประเทศไทย ได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสเอกลักษณ์ วิถีความเป็นอยู่แบบไทยDSCF4810

การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ ภายใต้กรอบ IMT-GT (International Homestay Fair 2016)  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ ณ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าและบริการ จากกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบชุมชนและวัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายการท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือโฮมสเตย์ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ  ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน 

พบกับกิจกรรมการแสดงผลงาน Homestay Fair 2016 ได้ในวันที่ 20-22 กันยายนนี้ เวลา 10:00-20:00 น. ณ ศูนย์การไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต