โพสเมื่อ : Friday, December 17th, 2021 : 11.02 am

ทีม Phuket Coral Protector โรงเรียน อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ตามโครงการ KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในชื่อทีม Phuket Coral Protector ส่งโครงการ “เยาวชนคนภูเก็ต ฟื้นฟูแนวปะการัง” เข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จครบถ้วน และได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน” ทางสถาบันพระปกเกล้า จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในครั้งนี้
สำหรับสมาชิกภายในทีม Phuket Coral Protector มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1) นางสาวรัชนีวรรณ ตาลตา 2) นางสาวยุภาพร แสงปาก 3) นายสาทิส ขอบเวช 4) นายนิติธร บุญเศรษฐ์ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต