ได้ไปต่อ “สกายวอล์ค หลังสนามฟุตบอลแหลมพรหมเทพ” และ “ระเบียงกระจก หาดสุรินทร์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เกาะภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, August 11th, 2021 : 3.22 pm

 

“สกายวอล์ค แหลมพรหมเทพ” และ “ระเบียงกระจก หาดสุรินทร์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เกาะภูเก็ต ได้ไปต่อ เมื่อ สภา อบจ.ผ่านงบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ใช้ศึกษาออกแบบรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภูเก็ต  

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รอง นายก อบจ. นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

โดยมีวาระสำคัญ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 และญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นงบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 39,522,838 ซึ่งประกอบด้วย โครงโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ของสำนักปลัด ตั้งไว้ 25,315,000 บาท กองการท่องเที่ยวและกีฬา งบลงทุน ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบ sky walk แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ ตั้งไว้ 7,890,750 บาท และโครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเลอ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตั้งไว้ 6,313,088 ล้านบาท โดยโอนลดจากเงินเหลือจ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,207,838  บาท

 

นอกจากนี้ ยังได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินโครงการของกองสาธารณสุข และกองกิจการขนส่ง จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,130,000 บาท กองสาธารณสุข ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งไว้ 9,950,000 บาท โครงการปรับปรุงห้อง ICU และห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเป็นห้อง ความดันลบ (negative pressure) ตั้งไว้ 9,900,000 บาท ,โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วย PUI ตั้งไว้ 40,000 บาท,โครงการปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ตั้งไว้ 1,240,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 11,180,000 บาท และกองกิจการขนส่งแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารท่าเทียบเรือผู้โดยสารตั้งไว้ 19,000,000 บาท

 

โดยที่ประชุมสภาได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 จำนวน 999 ล้านบาท และใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ ที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 จำนวน 14.2 ล้านบาท มาดำเนินการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานกระจก หรือ สกายวอล์ก ที่บริเวณสนามฟุตบอล ด้านหลังแหลมพรหมเทพ ใกล้กับจุดชมวิวกังหันลม ต.ราไวย์ จำนวนเงิน 7.8 ล้านบาท และโครงการระเบียงกระจก ที่หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท

 

โดยหลังจากนี้ ทาง อบจ.จะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและก่อสร้าง สกายวอล์ก และ ระเบียงกระจก ให้มาศึกษา ออกแบบรายละเอียดทั้ง 2 จุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนก่อสร้างต่อไปหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจางหายไป ซึ่งในส่วนของที่ดินทั้งสองจุดนั้น เป็นที่ นสล.หรือ หนังสือสำคัญที่หลวง การใช้ที่ดินดังกล่าวจะต้องได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง อบจ.ได้ทำหนังสือขอใช้ที่ดินทั้งสองแปลงไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และในระหว่างที่ดำเนินการขอใช้ที่ดินนั้น จะมีการว่าจ้างในเรื่องของการศึกษารายละเอียดและการออกแบบไปพร้อมๆ กัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างต่อไป

 

 

โดยคาดว่าแต่ละจุดน่าที่จะใช้เงินลงทุนไม่ประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจหากทั้งสองโครงการดำเนินการได้สำเร็จ จะทำให้ภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ที่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สภาฯ อบจ.ยังได้เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 999 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ ไม่มีงบประมาณสำหรับการลงทุนเลย เนื่องจากคาดว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้ จะลดลงเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในโครงการต่างๆ สามารถที่จะขอใช้เงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท ได้ในการดูแลประชาชน