โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวจัดกิจกรรม Thailhua Open House 2018  วิถีไทยหัว 9 “สามภาษา สืบสานตำนาน ครูสุ่นปิ่น”

โพสเมื่อ : Monday, February 18th, 2019 : 2.22 pm

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวจัดกิจกรรม Thailhua Open House 2018  วิถีไทยหัว 9 “สามภาษา สืบสานตำนาน ครูสุ่นปิ่น” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆตลอดปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนยนวิทยา จัดกิจกรรม Thailhua Open House 2018 วิถีไทยหัว 9 “สามภาษา สืบสานตำนานครูสุ่นปิ่น” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ นิทรรศการสุนทรียศาสตร์ ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ การแนะแนวศึกษาต่อ การแสดงแสง สี เสียง ของนักเรียน “สุ่นปิ่น มังกรคุณธรรม”

โดยมีสมบัติ อติเศรษฐ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายหลี จุง ฟู่ รองกงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและหัวหน้าสำนักงานภูเก็ต นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย กงสุล ประเทศฟินแลนด์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต