โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ล้ม 10 สท.ปรับลดงบก่อสร้างเหลือ 0 บาท หลังฝ่ายบริหารขอใช้งบกว่า 82 ล้าน

โพสเมื่อ : Wednesday, August 14th, 2019 : 10.11 pm

“ถนนไม่เรียบจะโทษใคร” ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองป่าตอง เสนอตั้งงบเสนอ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง หลังนำสายไฟฟ้าและสื่อสารลงดินแล้วเสร็จกลางปีหน้า 82.5 ล้านบาท ต้องสะดุด เมื่อสภาฯ ล้มโครงการ ปรับลดงบประมาณก่อสร้าง เหลือ 0 บาท อ้างเอกสารไม่เพียงพอไม่คุ้มค่าการลงทุน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (14 ส.ค.) ที่ห้องประชุมพระพิศิษย์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายธานินทร์ อรรถทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมี น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง น.ส.บรรยง เก็บทรัพย์ นายบุญมา เอียบทรัพย์ นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

โดยภายหลังเปิดการประชุม ทางประธานสภาฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 8 วาระ เมื่อถึงวาระที่ 2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 โดยนายมานะ พันธุ์ฉลาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ชี้แจงว่า ตามที่สภาเทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และส่งผลให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ พิจารณาแปรญัตติภายใน 3 วัน ตามที่สภาฯกำหนด

โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้ประชุมพร้อมกัน ซึ่งมีนายมานะ พันธุ์ฉลาด เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายมานิจ อยู่เย็น กรรมการ นายบัญญัติ สมนาม กรรมการ/เลขานุการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ การขอปรับลดหมวดครุภัณฑ์ยานยนต์จาก งบ 850,000 บาท เหลือ720,000 บาท และได้มีการพิจารณาให้ปรับลดโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเสนอ 82.5 ล้านบาท มีมติให้ปรับลดทั้งโครงการ เหลืองบประมาณ 0 บาท เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและคำชี้แจงที่เพียงพอต่อการพิจารณา ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

หลังจากนั้น นายวีระวิทย์ เครือสมบัติ นายธานีชัย แจ่มจรัส สมาชิกสภาฯ และ น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ได้ลุกขึ้นขออภิปรายถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณดังกล่าว โดยพยายามที่จะชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากงบประมาณก้อนนี้ต้องตกไป และมองว่าสิ่งที่คณะกรรมการแปรญัตติฯดำเนินการนั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของสภาที่ได้รับหลักการโครงการดังกล่าวไปแล้ว และมาพิจารณาปรับลดงบประมาณทั้งโครงการอย่างนี้

แต่นายธานินทร์ อรรถทรัพย์ ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตให้อภิปราย โดยอ้างว่า ผ่านขั้นตอนการขอสงวนคำแปรญัตติไปแล้ว สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการประชุม โดยเปิดให้มีการลงมติ ผลการลงมติเห็นด้วยที่จะปรับลดโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ทั้งโครงการ เหลือ 0 บาท 10 เสียง ไม่เห็นด้วย 6 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

โดยสมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นด้วยให้ปรับลดงบประมาณจาก 82.5 ล้านบาท ในเหลือ 0 บาท ประกอบด้วย นายมนัส อิสลาม นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ นายสหัส จรุงกลิ่น นายประสิทธิ์ ช่างเหล็ก นายประดิษฐ์ กองแก้ว นายธานีชัย แจ่มจรัส ส่วนสมาชิกสภาฯที่เห็นด้วยให้ปรับลดงบประมาณดังกล่าวทั้งหมด ประกอบด้วย นายบัญญัติ สมนาม นายไสว สงวนพร นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายบุญแทน ภิรมย์ฤทธิ์ นายเจริญ ขวัญยืน นายมานิจ อยู่เย็น นายประสาร หนูเชต นายมานะ พันธุ์ฉลาด  นายมาโนด ทองหอม นายสายชล สมบัติ และงดออกเสียง 1 ราย คือ นายธรรมนูญ สมบัติ

อย่างไรก็ตาม น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวภายหลังสภาไม่เห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ โดยปรับลดงบประมาณจาก 82.5 ล้านบาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ เหลือ 0 บาท หรือยกเลิกทั้งโครงการนั้น ว่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่าในปีงบประมาณ 2563 นั้น เราจะไม่มีงบประมาณไปปรับปรุงถนนทวีวงศ์ เนื่องจากไม่ผ่านมติของสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุงถนนทวีวงศ์ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารต่างๆลงดิน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นอย่างมาก การที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณจำนวน 82.5 ล้านบาทนั้น เพื่อให้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เมื่อนำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงดินเสร็จแล้วเสร็จ จะได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน เพราะมองว่าถ้าไม่ปรับปรุงถนนก็จะไม่มีความสวยงาม จะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการเดิน ต่อการสัญจร และระบบการจราจรในป่าตอง โดยเฉพาะจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของเมืองป่าตอง ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะเสียไป

“ที่ต้องการจะดำเนินการต่อเนื่องเลย ก็เพราะว่า ไม่อยากสร้างภาระให้ผู้ประกอบการหน้าหาด เพราะว่าการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินก็ส่งผลกระทบในการทำธุรกิจในเบื้องต้นอยู่ประมาณหนึ่งแล้ว แล้วถ้าหากปล่อยให้การดำเนินการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็จ โดยที่ไม่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง รอระยะเวลาในการตั้งงบประมาณใหม่ ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนตัวมองว่า หากทำอย่างต่อเนื่องไป ผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นน้อยกว่า วันนี้สภาพเศรษฐกิจของป่าตองก็ไม่สู้ดีนัก การที่เทศบาลจะได้ช่วยดูแลผู้ประกอบการให้สามารถประกอบธุรกิจได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่เราในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวและว่า

สำหรับงบประมาณที่ตกไปในคราวนี้ ในแง่ของทางปฏิบัติ ถ้าสมาชิกสภาฯลงมติไม่อนุมัติงบประมาณ 82.5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงษ์ภายหลังจากนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็จ ฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางฝ่าบริหารเองก็จะต้องพยายามดูเรื่องการคืนสภาพผิวการจราจรให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่นั่นก็หมายความว่า จะให้สวยงามเหมือนกับการได้ใช้งบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ที่ตั้งขอไปแล้วไม่ผ่านก็คงไม่ได้ การเทผิวการจราจรใหม่ทั้งเส้น การทำทางเท้าใหม่ทั้งเส้น ความร่มรื่นของต้นไม้ตลอดทั้งเส้น ก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เคยตั้งใจไว้

สำหรับรูปแบบการปรับปรุงถนนทวีวงศ์ที่จะดำเนินการภายใต้งบประมาณ 82.5 ล้านบาท คือ การปรับปรุงผิวการจราจรทั้ง 3 กิโลเมตร (ตั้งแต่คอสะพานคอรัลบีชจนถึงวงเวียนแหลมเพ็ชร) ทางเท้าสำหรับการเดิน ภูมิทัศน์ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับเพื่อสร้างความร่มรื่น รวมถึงในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งจะต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด เป็นไปตามการออกแบบเมือง “แบบชาญฉลาด” คือ การออกแบบเมืองให้เหมาะสมกับการเดิน การจราจร การอยู่อาศัยร่วมกัน จะเป็นการปรับลุคใหม่ให้กับป่าตอง เพราะการพัฒนาเมืองจะต้องพัฒนาไปสู่ความเจริญในอนาคตไม่ใช่อยู่กับสิ่งเดิมๆ อนุมัติงบประมาณเพื่อทำถนน ก็ทำแค่ถนน อนุมัติประมาณให้ทำไฟแสงสว่าง ก็ทำแค่ไฟแสงสว่าง ป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เราควรจะต้องปรับรูปลักษณ์ ดูแลหน้าตาของเมืองให้ดูน่าดึงดูดใจ เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เพื่อให้แข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ดูดนักท่องเที่ยวของเราไปจำนวนมาก

ถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะต้องรับนักท่องเที่ยว ไม่มีอะไรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหา ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่ไม่แวะมาบ้านเราน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆแล้ว ถนนทวีวงศ์เปรียบเสมือน “ห้องรับแขก”อยู่หน้าหาดป่าตอง จะต้องให้สวยที่สุด พร้อมที่สุดสำหรับการต้อนรับแขก แต่วันนี้หากไม่มีการปรับปรุงใดๆ ถนนทวีวงศ์ก็เปรียบเสมือนห้องรับแขกที่รกรุงรัง ไม่พร้อมที่จะรับแขก ให้แขกเกิดความประทับใจ

“ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนป่าตอง ได้ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ไม่ไปคิดแต่เรื่องพวกใครพวกมัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย อยากให้คิดและตระหนักในเรื่องของประโยชน์ของประชาชน ประโยชน์ของป่าตอง และประโยชน์ที่คนภูเก็ต และประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย รู้สึกใจหายและเสียดายที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองไม่ได้มองเห็นประโยชน์ในจุดนี้ ที่จะอนุมัติผ่านงบประมาณในการปรับปรุงถนนทวีวงศ์ จะต้องหยุดโครงการฯดังกล่าว จนกว่าสภาฯ จะอนุมัติผ่านงบประมาณต่อไปในอนาคต ตอนนี้เราไม่มีงบประมาณฯ ทุกอย่างก็จะต้องหยุดดำเนินการไปโดยสิ้นเชิง” นายกฯกล่าวในท้ายที่สุด

ด้าน นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เสียหายมากที่สภาฯไม่ผ่านงบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ เพราะวันนี้เทศบาลเมืองป่าตองได้ร่วมกับการไฟฟ้าฯนำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงดิน ซึ่งจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ในปี 2563 โดยส่วนตัวเข้าใจกับถึงความรู้สึกและความกังวลของสมาชิกฯบางคนที่งบประมาณที่ค่อนข้างสูงถึง 82.5 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามอยากให้สมาชิกสภาๆได้ทำความเข้าใจในบริบทการพัฒนาเมืองป่าตองโดยภาพรวม ซึ่งงบประมาณที่ถูกตีตกไปในครั้งนี้ ถามว่าสามารถนำเข้ามาได้อีกหรือไม่ คำตอบคือ นำเข้ามาได้ แต่มันจะทำให้ป่าตองสูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยวในหลายๆด้าน

โครงการนำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงดินจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ซึ่งงบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารขออนุมัติไปในปี 2564 จะมีรอยต่อช่องว่างอยู่ราวๆ 3-4 เดือน ซึ่งเมื่อนำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงดินแล้วเสร็จ ผลที่ตามมาก็คือ ผิวการจราจรที่ยังมีร่องรอยของการขุดเจาะ รื้อถอน อยู่หลายต่อหลายจุด ฟุตบาทธก็ไม่ได้มีการเก็บให้เรียบร้อย ภูมิทัศน์ และทัศนียภาพของความเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน สภาพที่นักท่องเที่ยวจะเห็นเรียกได้ว่าเละตุ้มเป๊ะอย่างแน่นอน ซึ่งการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน จะต้องมีการเปิดถนน เปิดหน้าฟุตบาธตลอดทั้งระยะทาง 3 กิโลเมตร ถือว่ายาวพอสมควรสำหรับถนนท่องเที่ยวเส้นหน้าหาดป่าตอง แน่นอนว่ากระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแน่นอน

“อยากตั้งคำถามกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า ในระยะช่วงรอยต่อของการจัดซื้อจัดจ้าง 3-4 เดือนที่ผมได้กล่าวมานี้ ท่านมองว่าจะเป็นเรื่องที่ดีของเมืองป่าตอง เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างนั้นหรือ ซึ่งในการประชุมสภาฯสมัยที่ผ่านมาล่าสุด เพื่อนสมาชิกฯยกมือรับร่างกันโดยพร้อมเพรียง มติผ่านเป็นเอกฉันท์ แต่พอมาถึงกระบวนการแปรญัตติ เมื่อพิจารณาเห็นว่างบประมาณสูงเกินจริง แทนที่จะปรับลดงบประมาณตามที่เห็นสมควร จะมากหรือจะน้อยค่อยมาขอมติเพิ่มเติมหรือลดทอน” นายวีรวิทย์ กล่าวและว่า

โดยส่วนตัวแล้วตระหนักดีว่า สมาชิกสภาฯโดยส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนตัวเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณดำเนินการลงบ้าง แต่การปรับงบประมาณลงเหลือ 0 บาทเท่ากับยกเลิกโครงการฯ อันนี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับเหตุผลที่ว่า เอกสารไม่เพียงพอ ซึ่งจริงๆแล้ว ตรงนี้ผมมองว่า มันไม่ใช่ประเด็น ซึ่งลึกๆแล้วเพื่อนสมาชิกฯหลายท่านก็เห็นชอบกับงบประมาณนี้ แต่ด้วยความเป็นระบบทีม ก็เลยทำให้ผลการโหวตออกมาเป็นแบบนี้ เพราะมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองป่าตอง การท่องเที่ยวกระทบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม การนำเสนองบประมาณเข้ามาใหม่นั้น ย่อมทำได้แน่นอน แต่ก็จะมีระยะเวลาของมันเอง” นายวีรวิทย์ กล่าวในที่สุด