แสดงความยินดี…กับนักเรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต รับเหรียญรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Monday, October 3rd, 2022 : 12.23 pm

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (3 ตุลาคม 2565 ) หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

– เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ วันครู 2502

1.เด็กหญิงศิริกัลยา เพ็งหนู

2.นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง  (ครูผู้ควบคุม)

 

 การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

– เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

1.เด็กหญิงณ ปิตา ลิมวชิรญาณ์

2.เด็กหญิงนภสร แมเร๊าะ

3.เด็กหญิงสโรชา ทิพกุล

4.นางสาวสุกัญญา เงินคีรี (ครูผู้ควบคุม)

5.นางสาวอรอนงค์ แก้วสวัสดิ์ (ครูผู้ควบคุม)

 

การวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

– เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

อันดับ 15

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

1.เด็กชายอนุภัทร พารา

2.เด็กหญิงรตนพร ชาตรี

3.เด็กชายอนิวัต ตันติธนูทอง

4.นายธีร์ณดล แสงศรี (ครูผู้ควบคุม)

5.นางรีวรรณ เกตตะพันธ์ (ครูผู้ควบคุม)