แฟมิลี่มาร์ท ร่วมมือ บางกอกแอร์เวย์ส ปลูกฝัง Mindset  “การคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน”

โพสเมื่อ : Wednesday, August 28th, 2019 : 6.26 pm

เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ผสานความร่วมมือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บางกอกแอร์เวย์ส” สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่บนเกาะสมุยปลูกฝังการ คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน” ให้กับเยาวชน พร้อมชูกรอบแนวคิดหลัก 3R

จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน ทำให้เกาะสมุยมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น    ทั้งในด้านประชากรที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างที่อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสมุยมากขึ้นทุกปี  ซึ่งในปัจจุบันก่อให้ปัญหาขยะใหม่ จากชุมชนบนเกาะ มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 120 – 150 ตันต่อวันและปัญหาขยะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก

 นางสาวพิมพ์ณัฐชยา นนทพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการและเติบโตเคียงข้างชาวสมุยมากว่า 10 ปี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบนเกาะสมุย แฟมิลี่มาร์ทจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำสินค้าที่หมดอายุมาแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้ม และปุ๋ยหมักสำหรับแปลงเกษตรในโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในเกาะ พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตร และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันขับเคลื่อนสู่แนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ในปีที่ผ่านมา แฟมิลี่มาร์ทและบางกอกแอร์เวย์ส ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ จนนำมาสู่การขยายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะออกมาอีก 2 โรงเรียนบนเกาะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และโรงเรียนบ้านปลายแหลม

 

กิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Green Family Mart ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงเรียนบนเกาะสมุย ผู้นำชุมชน และพันธมิตร “บางกอกแอร์เวย์ส” โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing & Workshop ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการลดและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนการกำจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย พร้อมสอดแทรกการปลูกฝังเรื่องของ Mindset โดยเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 

ด้านนายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเรามีแนวทางชัดเจนในการทำงานร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาผ่านพลังการขับเคลื่อนจากชุมชน ซึ่งรวมถึงพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง รักสิ่งแวดล้อมและบ้านเกิด  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองที่ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และโรงเรียนบ้านปลายแหลม ได้เน้นเรื่องวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ใหม่เพื่อลดขยะต้นทาง อาทิ นำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นกระปุกออมสิน  โดยประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้ นอกจากบริษัทได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบสนามบินแล้ว พนักงานของเรายังมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรในพื้นที่คือ แฟมิลี่มาร์ท ที่จะเดินหน้าขยายพื้นที่กิจกรรม Knowledge Sharing  ด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ บนเกาะสมุย เพื่อปลูกฝังเยาวชนต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อสู่เป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ สังคมที่ยั่งยืนต่อไป”