เรือนจำภูเก็ตร่วมสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพัฒนาจิตใจ “ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ให้ผู้ต้องขัง

โพสเมื่อ : Tuesday, March 16th, 2021 : 3.00 pm

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 15 ภูเก็ต ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการพัฒนาจิตใจ “ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”  ให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 14 หวังให้ผู้ต้องขัง สามารถควบคุมอารมณ์ คลายความเครียด มีสติ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 16 มี.ค.) นายปิยวัฒน์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดภูเก็ต “ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”  ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) รุ่นที่ 14 ณ แดนหญิงเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุชาติ ศิลปะชัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต อาจารย์สัญญา ศรีเมือง ผู้จัดการหลักสูตรสัคคสาสมาธิ เขตที่ 26 สาขาจังหวัดภูเก็ต อาจารย์กรณัฎฐ์ ชูเชิด  ผู้ดุแลหลักสูตร อาจารย์อรุณ ไพแก้ว ที่ปรึกษาหลักสูตร รวมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร สัคคสาสมาธิ สาขาที่ 15 เข้าร่วม

นายสุชาติ ศิลปะชัย กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง การจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  “ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”  ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยจัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมผู้ต้องขังทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 100 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ และได้ผลเร็ว สามารถควบคุมอารมณ์ คลายความเครียด มีสติสามารถปรับตัวให้อยู่ในเรือนจำได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และง่ายต่อการควบคุมระหว่างอยู่ในเรือนจำ

รวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ต้องขังได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษอย่างปกติสุข รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

ทางเรือนจำ ได้จัดโครงการพัฒนาจิตใจ “ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” มาแล้ว 13 รุ่น มีผู้ต้องชังผ่านการอบรมแล้ว 2,810 คน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 14 มีผู้ต้องขังหญิงเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 16 มี.ค. -23 เม.ย. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 15

ขณะที่อาจารย์สัญญา ศรีเมือง ผู้จัดการเขต หลักสูตรสัคคสาสมาธิ กล่าวว่า โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้อง ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ เราทำการอบรมอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมีการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำสมาธิ คนที่จะผ่านหลังสูตรนี้ จะช่วยส่งผลดีต่อผู้ต้องขังทางด้านจิตใจ ซึ่งสังเกตได้จากแววตาของผู้เข้ารับการอบ เมื่อพบกันครั้งแรกสายตาจะแข็งเพราะหลายคนมีความเครียด มีความกังวลไม่รู้จะจัดการกับความเครียดของตัวเองอย่างไร

แต่เมื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ทำให้ทุกคนมีพลังจิตใจ และจะมีความสงบมากขึ้น และเกิดมีคุณธรรม 3 ประการตามมา คือ เป็นคนมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ  มีความเมตตา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัติเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาเรื่องของการขอลดโทษได้ และปรับเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้วย