“เรวัต” แถลงนโยบายต่อสภาฯ 9 ด้าน นำไปสู่ “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

โพสเมื่อ : Monday, February 15th, 2021 : 6.20 pm

“เรวัต อารีรอบ” นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ภูเก็ตแล้ว หลัง กกต.รับรอง เน้นนโยบาย 9 ด้าน เพื่อนำพาภูเก็ตไปสู่การเป็น “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (15 ก.พ.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก เพื่อให้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้าทำงานและบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมแสดงความยินดี โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม

โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการแถลงนโยบาย ว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายกฯ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่ง พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 กำหนดให้นายก อบจ.ต้องแถลงนโยบายต่อสภาฯภายใน 30 วัน หลังการประกาศรับรองผล

 

โดยการทำงานหลังจากนี้ 4 ปี ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในอบจ.ทุกๆคน ทั้งนี้เพื่อยกระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวไปสู่ “องค์กรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการให้บริการที่สำคัญ” โดยยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและคำนึงผลประโยชน์ที่ชาวภูเก็ตจะได้รับ และในส่วนของการบริหารงานด้านบุคคลของ อบจ.ภูเก็ต จะยึดมั่นในหลักคุณธรรม ในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะมุ่งเน้นการพัมนางาน พัฒนาคน พัฒนาจังหวัดภูเก็ต ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ น้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำรัส เพื่อนำภูเก็ตไปสู่การเป็น “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

 

โดยกำหนดแนวทางตามนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 9 ด้านด้วยกัน คือ นโยบายด้านการเมือง การบริหาร การปกครองท้องถิ่น ด้านการเมือง เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปมุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างความตระหนัก รู้รักสมัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติ อันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯลฯ ด้านการบริหารจัดการ อบจ.ภูเก็ต เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ จัดโครงการ “อบจ.พบประชาชน” ส่งเสริให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาฯ พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชน วางแผนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบจ.แห่งใหม่ ในพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นต้น ด้านการปกครองท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

 

นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้กำหนดนโยบายในการรักษาความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูเก็ต และนำภูเก็ตได้ฟื้นฟูกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลระดับโลกอย่างเร่งด่วน ไว้ดังนี้ การฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตและได้มาตรฐานสากล โดยคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ต ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกในภาวะวิกฤตเพื่อดึงดูดและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทย จับมือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องลงนามความร่วมมือเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว เป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวระดับชุมชน ยกระดับการบริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าโดยการร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อ่าวฉลอง พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของภูเก็ต (Phuket New Land Mark) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตเพิ่มขึ้น ฯลฯ

นโยบายด้านสาธารณสุข พัฒนาระบบสาธาณสุขของเมืองปลอดภัย สอดคล้องกับคำว่า “Healthy Cities” ขององค์การอนามัยโลก “เมืองสุขภาพ หรือ เมืองสุขภาพดี โดยมีระบบการดูแลสุขภาวะ ของประชาชนที่ดีและมีระบบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โดยเน้นให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม เช่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

นโยบายด้านการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 คือ ประชาชนทุกระดับมีความเสมอภาคกันด้านการศึกษา โดยจะได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมบนฐานความรู้ที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนำภูเก็ตสู่การเป็นเมืองปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องมีความตระหนักกับการสร้างสังคมให้มีความสมดุลและเสมอภาค ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สร้างระบบความปลอดภัยส่งเสริมสนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยระบบ AI ในการจดจำใบหน้า ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายหาด เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ให้มีจำนวนเพียงพอในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที ยกระดับท่าเรือที่อยู่ในการดูแลของอบจ.เป็น Smart Pier

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยจะร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งเสริมให้มีการลงทะเบียนคนตกงาน และให้มีการจ้างงานตามศักยภาพและสาขาอาชีพของแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิด Market Place ตลาดนัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพระดับฐานราก และ เกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภาคเกษตร ทั้งทางตรงและทางสื่อออนไลน์ ร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นภูเก็ต เช่น สับปะรดภูเก็ต ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ผักพื้นบ้าน เห็ดนางฟ้า มะพร้าวภูเก็ต ส่งเสริม Sport Tourism โดยผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการแข่งขันกัฬาระดับสากล ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา E-sports เป็นต้น

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ผลักดันให้มีถนนคู่ขนานกับถนนเทพกระษัตรีย์ อุโมงค์ป่าตอง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ผลักดันให้มีระบบขนส่งมวลชนโดยใช้รถบัส AV พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งทางน้ำให้เชื่อมโยงกับท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. คือ ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา ให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการด้านเทคโนโลยีแลการสื่อสารแก่ประชาชน นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น

นายเรวัต กล่าวในตอนท้ายการแถลงนโยบายว่า นโยบายทั้ง 9 ด้านที่แถลงต่อสภาฯในวันนี้ เป็นนโยบายหลัก องค์รวม โดยตนจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส ตวรจสอบได้ ทุกขึ้นตอน และนโยบายที่นำเสนอในวันนี้จะบรรลุผล จะต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมใจกันสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวภูเก็ต