เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ภูเก็ตให้บริการด้านทันตกรรมฟรี

โพสเมื่อ : Thursday, October 19th, 2017 : 1.54 pm

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่และชมรมทันตแพทย์เอกชนจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

วันนี้ (19 ต.ค.) ที่ลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวนมากเข้ารับบริการของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรมโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วิชระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง สาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา ชมรมทันตแพทย์เอกชนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันจัดขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2560

 

นายบุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์วิชระภูเก็ต กล่าวถึงการให้บริการของหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ว่า สืบเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ของทุกปี มูลนิธิ พอ.สว.และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” และรวมพลังวิชาชีพทันตกรรม รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560

 

โดยในปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง สาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา ชมรมทันตแพทย์เอกชนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย โดยจัดให้บริการจุดปฏิบัติงานใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี.-