เปิดแล้วสนามกีฬามาตรฐาน เทศบาลเมืองกะทู้ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ก้าวไปสู่ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

โพสเมื่อ : Sunday, December 5th, 2021 : 3.39 pm

เปิดแล้ว ! สนามกีฬามาตรฐาน เทศบาลเมืองกะทู้ ส่งเสริมประชาชน – เด็ก – เยาวชน มีสถานที่ได้ออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐาน ก้าวไปสู่ ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา

วันนี้ ( 5 ธ.ค.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสนามกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้ ณ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดย นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ผู้บริหารเทศบาลกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติเข้า ซึ่งสนามกีฬาดังกล่าวเทศบาลเมืองกะทู้ จัดสร้างขึ้น

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า เทศบาลเมืองกะทู้ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 54 (9) ให้มี และบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และพลศึกษา และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน หมวด 2 การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (14) การส่งเสริมกีฬา

เทศบาลเมืองกะทู้ จึงได้ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้ขึ้น โดยใช้ ระยะเวลา 2 ปี พื้นที่ขนาด 26,967 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ของเทศบาล ในการก่อสร้าง จำนวนเงิน 41,800,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการประชาชนให้มีสถานที่ได้ออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐาน  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

รวมทั้งเพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้สู่ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกัน และห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป