เปิดแล้วศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park) ส่งเสริมการลงทุน startu

โพสเมื่อ : Thursday, September 8th, 2016 : 8.57 pm

เปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต “Phuket Smart City” ชูศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เพื่อส่งเสริมการลงทุนสนับสนุน startup ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ครอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

IMG_2004

วันนี้ ( 8 ก.ย.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกันเปิดศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เพื่อส่งเสริมการลงทุนสนับสนุน startup ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ครอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งกระทรวงไอทีซีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) และประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตมอง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะมุ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 โดยการรุกพัฒนาความพร้อมด้านโรงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ให้มีความพร้อมมากกว่าเดิม ทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นกรจำกัดโอกาสในการลงทุน ล่าสุดถือเป็นโอกาสอันเหมาะสม โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกรสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ ซิป้า เปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City แห่งแรกในประเทศไทย รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ครอบคลุม 8 แผนงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และในโอกาสเดียวกันนี้จัดให้มีการเปิดศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park ภยใต้โรงการ Phuket Smart City อีกด้วย เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี การให้คำปรึกษาธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต และในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นับเป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ หรือ Startup ตามนโยบายเศรฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งมองว่าจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ พร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างบูรณาการ

IMG_1937

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Phuket Smart City 2020: Smile Smart and Sustainable Phuket และศูนย์ Phuket Smart City Innovation พร้อมทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Vision Phuket 2020 ร่วมด้วยหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการในฐานะ Strategic Partner ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของ Phuket Smart City Innovation Park ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสามคมโรงแรมไทยภาคใต้ ขับเคลื่อน Smart Tourism ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดยการเปิดศูนย์แห่งนี้ นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงการเริ่มต้นในการพัฒนา Phuket Smart City โดยมีซิป้าเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนกรลงทุนด้านดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่ Tech Startup และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ 8 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Thailand) ของกระทรวงไอซีทีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้และเกี้ยวข้องกับโรงการ Phuket Smart City โดยตรง ได้แก่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโรงข่าย การสร้างสังคมคุณภพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรส่งเสริมกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ การพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

การเปิดโครงการ Phuket Smart City และการจัดตั้งศูนย์ Phuet Smart City Innovation Park นับว่าเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนา ทั้งโครงการCertified Digital Workers/Investorsเพื่อการรับรองและให้สิทธิประโยชน์Digital Workers และ Digital Investors, โครงการจัดตั้งPhuket Smart City Innovation Park เพื่อสนับสนุน Super Cluster Digital, โครงการศึกษาและพัฒนาEcosystem and Incentive Study and Roadshow เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริมการพัฒนา, โครงการพัฒนาระบบ smart wifiโดยกิจกรรมทั้งหมดนั้น มีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และทำให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่ม Digital Workers, Angel Investors/Venture Capital, Technology and Innovation Cooperation หรือ Regional Head Office เป็นต้น

IMG_1957

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กล่าวว่า โครงการ Phuket Smart City และศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเมือง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยยึดหลักแนวคิดองมาตรฐาน Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ใน 6 ด้าน คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการในยุคดิจิทัล (Smart Economy) เมืองที่ประหยัดพลังงาน (Smart Environment) เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส (Smart Governance) เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย (Smart Living) เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกสบาย (Smart Mobility) และเมืองที่ทำให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแค่คนพิการ (Smart People)

จังหวัดภูเก็ตได้แบ่งการดำเนินกร Smart City ออกเป็น 7 ส่วน คือ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Education และ Smart Governance โดยปีแรกมุ่งเน้นในเรื่อง Smart Economy, Smart Tourism, Smart Safety และ Smart Environment มุ่งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและประชาชนมีความสุข โดยตั้งเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็น Smart City ในปี 2020 ในภาพ Smile Smart and Sustainable Phuket ซึ่งภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วง Kick Off : Phuket Smart City 2020 และกรลงนามความร่วมมือการพัฒนา Phuket Smart City Innovation Par เพื่อสนับสนุน Super Cluster Digital และมีการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียนด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย