เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ รองรับบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

โพสเมื่อ : Tuesday, February 18th, 2020 : 4.06 pm

เทศบาลเมืองกะทู้ เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ รองรับบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 9.30 น. วันนี้ (18 ก.พ.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ หลังใหม่ โดยมี นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงสาธารณสุข นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่กะทู้ เข้าร่วม

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเม่องกะทู้ กล่าวว่า เทศบาลเมืองกะทู้เป็นหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริการประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต การก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลเมืองกพทูเหลังใหม่ ได้ยึดเอกลักษณ์ทางภูมิประวัติศาสตร์ของเมือง จึงจัดสร้างอาคาอาคารชิโนโปตุกีสประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเป็นที่ประจักษ์ถึงความโดดเด่นทั้งศักยภาพการบริการจัดการ และการให้ความสำคัญของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งยึดโยงวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นพลังการพัฒนาร่วมกัน

นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวต่อว่า เทศบางเมืองกะทู้ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองกะทู้สู่เมืองน่าอยู่อย่างยังยืนเพื่อสร้างสุขบำบัดทุกข์ให้กับชาวเมืองกะทู้ทุกคนด้วยมีการคำนึงว่าการบริการพี่น้องประชาชนถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดและต้องดูแลพี่น้องประชาชนมากที่สุดต้องตระหนักและเข้าใจในหน้าที่บริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกคน

อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองกะทู้ในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและครอบคลุมรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประสานกับทุกภาคส่วน