เทศบาลราไวย์ ตรวจประเมินร้านอาหาร

โพสเมื่อ : Wednesday, July 10th, 2024 : 1.53 pm

ทต.ราไวย์ ตรวจประเมินติดตามดูแลร้านอาหาร ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลราไวย์ เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

.

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลราไวย์

ออกตรวจประเมินติดตามดูแลร้านอาหาร ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลราไวย์ เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค