เทศบาลตำบลราไวย์ รับประกาศหน่วยงานดีเด่น

โพสเมื่อ : Tuesday, September 19th, 2023 : 8.04 pm

ทต.ราไวย์ รับประกาศหน่วยงานดีเด่น ในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 15 ก.ย. เวลา 13.00  น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ รับประกาศหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการปัญหาเมืองมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างทันถ่วงที ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร