เตรียมพร้อมสตรีภูเก็ตเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0”

โพสเมื่อ : Saturday, August 13th, 2022 : 12.00 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 ประจำปี 2565 โดย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีผู้เป็นแม่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต และคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว “Hero Homemade” นำโดย นางสาววันวิสา ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 ในวันนี้ 12 สิงหาคม 2565 ถือเป็นการรวมพลังหัวใจของสตรีผู้เป็นแม่ในจังหวัดภูเก็ต และตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เราต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยยิ่งใหญ่เหลือที่จะคณานับได้

 

การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมสตรีผู้เป็นแม่ในจังหวัดภูเก็ตให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีผู้เป็นแม่ในการเตรียมความพร้อมของลูก เพื่อการเรียนรู้และสร้างโอกาสเชิงการแข่งขันตั้งแต่วัยเยาว์ เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีของแม่ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสังคมไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 ในครั้งนี้ จะทำให้สตรีผู้เป็นแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูก พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุข ในยุค New Normal และมีความรู้ความเข้าใจในการถอดรหัสแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดโครงการ รวมทั้งวิทยากรที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม