เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพสัตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, July 12th, 2023 : 9.43 am

 

เดินหน้า เสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธี  เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต  กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง และ อ.วัลลภา นีละไพจิตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

สำหรับโครงการดังกล่าว อบจ.ภูเก็ต ขัดขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิม สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง

รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมได้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการทำงานของกลุ่มสตรีมุสลิมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับชาย เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน