เจ๋ง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน คว้ารางวัล “โรงเรียนปลอดขยะ”

โพสเมื่อ : Saturday, December 3rd, 2022 : 4.03 pm

ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน คว้ารางวัลชมเชย โครงการ “โรงเรียนปลอด”ขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 คณะครูโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน สังกัด อบจ.ภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เข้ารับถ้วยรางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ระดับประเทศ ประเภท โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ GMS จังหวัดเชียงราย พร้อมร่วมกิจกรรม เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2565

สำหรับการจัดประกวดดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 เพื่อกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์

รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา