เกษตรกรภูเก็ต1.5 หมื่นรายได้รับประโยชน์ ”โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อเกษตรอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : Thursday, October 12th, 2017 : 2.24 pm

เกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตเกือบ 15,000 ราย ได้รับประโยชน์จาก “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” สามารถสร้างรายได้ในชุมชนเฉลี่ยคนละ 6,000 บาท/เดือน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการในพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ 16 ตำบล 21 ชุมชน แบ่งเป็นโครงการด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 12 โครงการ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 12 โครงการ , ด้านการจัดการศัตรูพืช 2 โครงการ ,ด้านฟาร์มชุมชน 2 โครงการ ,ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10โครงการ, ด้านปศุสัตว์ 8 โครงการ, ด้านประมง 11 โครงการ และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 2 โครงการ รวมทั้งหมดจำนวน 59 โครงการ งบประมาณ รวม 19,724,700 บาท ขณะนี้มีการ เบิกจ่าย 19,543,162.63 บาท (ร้อยละ 99.08)คงเหลือ 181,537.37 บาท

โดยผลการดำเนิน มีจำนวนสมาชิกในชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 948 ราย ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวน 14,998 ราย และสามารถสร้างรายได้ให้กับแรงงานในชุมชนเฉลี่ยคนละ 6,000 บาท/เดือน ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 90 มีการดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการรายได้ที่ได้มาเป็นทุนหมุนเวียน โดยกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 50,000 – 150,000 บาท/กลุ่ม

นอกจากนี้ได้มี การจัดตั้งเครือข่ายและการเชื่อมโยง ได้แก่ เครือข่ายตามประเภทโครงการ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ การเชื่อมโยงเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการผลิต การลดต้นทุน และการตลาด โดยมีให้มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือ ศพก.และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนให้มีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาความร่วมมือกับ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดภูเก็ต ที่จะมาส่งเสริมด้านการตลาด

นอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวย้ำว่า ขอให้เกษตรกรต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุชาติ เกิดหอม กลุ่มเลี้ยงกบ บ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตนและสมาชิกทั้งหมด 15 คน ที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”ของจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเพาะเลี้ยงกบในบ่อดินที่มีน้ำหมุนเวียนตลอดเวลา ทำให้ผลผลิตกบที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดไม่เพียงพอกับความต้องการ ในเบื้องต้นได้เลี้ยงไปประมาณ 7,000-8,000 ตัว ตอนนี้ เริ่มจับกบขายได้บ้างแล้ว ในขนาด 3 – 4 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70-80 บาท ส่งให้ร้าอาหาร ขายปลีกตามตลาดนัด สร้างรายได้ให้ผู้ร่วมโครงการเดือน 7,000 – 8,000 บาท ทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่นายสมพร แทนสกุล ประธานชุมชนไม้ขาว 2 ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” กล่าวว่า ทางกลุ่มได้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยระบบควบคุมป้องกันโรคที่ใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมี ได้ลงกุ้งไปเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 90 วัน เพื่อให้ได้กุ้ง 30 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 300 บาท ตอนนี้ได้ลงกุ้งไปแล้ว 2 บ่อ ประมาณ 120,000 ตัว

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการปลูกเมร่อนพันธุ์จากญี่ปุ่นในพื้นที่บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาวอีกด้วย โดยผลเมร่อนที่ปลูกจะสามารถเก็บขายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ทั้งหมด 480 ผล ราคากิโลกรัมละ 160 บาท ซึ่งแต่ละผลมีน้ำหนัก 3-4 กิโลกรัม