อบจ.ภูเก็ต ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มอบเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด – 3 ปี จำวน 2,138 รายกระทบจากโควิด

โพสเมื่อ : Saturday, December 4th, 2021 : 2.07 pm

เราไม่ทิ้งกัน ! อบจ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด – 3 ปี ใน 3 อำเภอ จำนวน 2,138 ราย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ยืดเยื้อมาเกือบ 2 ปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกแรกเกิด จนถึง 3 ปี และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทาง อบจ.ได้จัดโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3 นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 1,050 ราย รายละ 1,000 บาท ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน”

ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 119 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จำนวน 148 ราย และเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 219 ราย เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 61 ราย เทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 171 ราย เทศบาลตำบลฉลอง จำนวน 142 ราย และเทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 190 ราย โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นายเรวัต  อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สภา อบจ.ภูเก็ต ได้อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง ได้ยื่นขอความช่วยเหลือมายัง อบจ.ภูเก็ต ในการเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือเรื่องนมเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ภูเก็ต ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ทาง อบจ.ภูเก็ต ให้การช่วยเหลือ จำนวน 2,138 ราย รายละ 1,000 บาท เพื่อให้แต่ละครอบครัวนำเงินไปจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กตามที่แต่ละครอบครัวต้องการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี ในเขตอำเภอถลาง จำนวน 817 ราย รายละ 1,000 บาท ประกอบด้วย เทศบาลตำบลป่าคลอก จำนวน 149 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จำนวน 49 ราย เทศบาลตำบลเชิงทะเล จำนวน 51 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จำนวน 101 ราย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 46 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 142 ราย เทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 134 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จำนวน 135 ราย โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

จากนั้น เวลา 13.30 น. วันเดียวกัน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และ สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเด็กฯ ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตอำเภอกะทู้ จำนวน 271 ราย ประกอบด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 98 ราย เทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 98 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จำนวน 75 ราย