อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “Social Commerce สำหรับค้าขายออนไลน์”

โพสเมื่อ : Tuesday, June 28th, 2022 : 4.37 pm

 

วันนี้ (28 มิ.ย.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “Social Commerce สำหรับค้าขายออนไลน์” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงาน คนตกงาน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 300 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถาบันซัคเซสไอเดีย นำโดย นายติวากรณ์ คำจุน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพในครัวเรือน เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สามารถนำความรู้จากการค้าขายออนไลน์ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนประชาชนที่ไม่มีอาชีพให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”

 

 

ด้านนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มีแรงงานจำนวนมากต้องว่างงานอย่างฉับพลัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และนโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพ”