อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้าและแปรรูปผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต (หมวกชายหาด)

โพสเมื่อ : Friday, July 8th, 2022 : 1.02 pm

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้าและแปรรูปผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต (หมวกชายหาด)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงาน คนตกงาน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจาก นายธนเดช ศุภสุวรรณ ประธานกลุ่มฝึกอาชีพของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต และนางนงนภัส เสมาตระกูล กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มฝึกอาชีพของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าและแปรรูปผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต (หมวกชายหาด)” เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพ ในครัวเรือน เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนประชาชนที่ไม่มีอาชีพให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มีแรงงานจำนวนมากต้องว่างงานอย่างฉับพลัน ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพ”