อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 1

โพสเมื่อ : Thursday, October 14th, 2021 : 11.27 am

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

ด้วยปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมายังส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงานและบางรายถูกเลิกจ้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นขึ้น

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ

 

 

ในการนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธนเดช ศุภสุวรรณ (ประธานกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าภูเก็ตของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต) และนางนงนภัส เสมาตระกูล (กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์) มาเป็นวิทยากรในการอบรมอาชีพในครั้งนี้

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดโครงการดังกล่าว จะทำให้คนว่างงาน คนตกงาน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,200 ราย ได้ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตร  โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย