อบจ.ภูเก็ต เปิดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ห่างไกลยาเสพติด

โพสเมื่อ : Wednesday, July 20th, 2022 : 11.39 am

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (20 ก.ค.) นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20- 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565
แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 4 รุ่น ได้แก่ โครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 176 คน รุ่นที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 191 คน รุ่นที่ 3 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 211 คน รุ่นที่ 4 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 157 คน
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมจุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเติมฝัน, มารยาทไทย มารยาทธรรม, กรรมและการให้ผลของกรรม, สามัคคีธรรม, หลุมพรางชีวิต, พอเพียงเคียงธรรม เป็นต้น
นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจหลักธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ซึ่งจากหัวข้อการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งของ อบจ.ภูเก็ต พระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป”