อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

โพสเมื่อ : Saturday, April 29th, 2023 : 11.39 am

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขตเลือกตั้งที่ 5 และเขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้แก่ นายพงศกร ปัญญาไวย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 และนางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6

สำหรับญัตติที่นำเสนอใหม่ในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 97 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่องการมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ ต.รัษฎา และ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้เช่าที่ดิน จำนวน 7 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่อง การมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ ต.รัษฎา และ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี

 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 16 รายการ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 โครงการ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และญัตติขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากที่สภา อบจ.ภูเก็ต