อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ

โพสเมื่อ : Sunday, December 5th, 2021 : 5.15 pm

องค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต เดินหน้าถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ด้านนโยบาย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนสถานีอนามัย และ รพ.สต. ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจประเมินในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และภายใน 14 วัน หลังจากได้รับแจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารฯ ให้ อบจ. จัดเตรียมรับมอบข้อมูลภารกิจ งบประมาณ อัตรากำลัง  และพัสดุครุภัณฑ์ของ สนอ./รพ.สต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องขั้นตอนการถ่ายโอน สนอ./รพ.สต. (เงิน คน ของ) ไปยัง อบจ. ตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สนอ./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. รวมถีงการรับฟังความเห็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รายอำเภอ ในประเด็น รูปแบบบการจัดบริการของ รพ.สต. และการสนับสนุนการจัดบริการ รพ.สต. โดยเครือข่ายบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้ง 3 อำเภอ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ. เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นอกจากนี้ มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ของ อบจ.ภูเก็ต การรับฟังความเห็นทั่วไปในประเด็นปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่ ในกรณีการถ่ายโอนบุคลากรไปยัง อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนรูปแบบการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากร รพ.สต. เพื่อการดำเนินการในระยะต่อเนื่อง