อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจัดการขยะชุมชน

โพสเมื่อ : Tuesday, August 30th, 2022 : 9.27 am

อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด จัดโครงการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน แยกก่อนทิ้ง ให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูเก็ต บอลรูม 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 และ ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุทธิรักษ์ สีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ

โดยให้ความรู้ในการสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องนำไปกำจัดนำไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสามารถช่วยลดผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) แกนนำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน

ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต” โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต และแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม” โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

พร้อมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 และแกนนำภาคประชาชน มุ่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ นำไปสู่การตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต “การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด จะทำได้ทราบถึงนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต และแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”