อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 26

โพสเมื่อ : Monday, August 21st, 2023 : 9.21 am

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 โดย นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวขอบคุณ และนายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวน 800 คน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เป็นเวลา 7 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวคิดในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข