อบจ.ภูเก็ต สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : Tuesday, August 9th, 2022 : 10.06 am

 

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการการฝึกอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  8 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษา โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล และวิทยากร เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีคณะครู และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน

เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในการเรียนรู้อย่างถูกวิธีในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม