อบจ.ภูเก็ต ร่วม Kick Off  ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โพสเมื่อ : Sunday, November 13th, 2022 : 9.25 am

อบจ.ภูเก็ต จับมือ สสส.- มอ.  Kick Off ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” สานพลัง สร้างความร่วมมือไปสู่การสร้างสุขภาวะของ จ. ภูเก็ต ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ-มลพิษ-ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” เพื่อสานพลัง สร้างความร่วมมือไปสู่การสร้างสุขภาวะของ จ. ภูเก็ตในอนาคต

โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิด นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม  ณ โรงแรม Boat Lagoon Resort จ.ภูเก็ต

นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จ. ภูเก็ตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 จึงต้องพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม สร้างความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น  การท่องเที่ยว การควบคุมโรคระบาด และระบบสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการสานพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จ.ภูเก็ต บูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเป้าหมายการเป็นภาคใต้แห่งความสุข

เป็นต้นแบบการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน วิชาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ส่งเสริมออกกำลังกาย การกินอาหารที่ดี สร้างอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสุขภาวะในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตของคนภูเก็ต

ด้านนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical&Wellness Hub วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” สร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง และยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เป็นที่น่ายินดีที่ จ.ภูเก็ต และ สสส. ร่วมกันผลักดันให้เกิดกลไกบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งการวางฐานรากผ่าน ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์ มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 1.สร้างเสาหลักสุขภาพ 2.ดูแลประชากรโลกของภูเก็ตอย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และความไม่เป็นธรรมระหว่างเชื้อชาติ พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอย่างแท้จริง 3.ภูเก็ตเมืองแห่งสุขภาพดี การไปสู่เป้าหมายต้องอาศัยการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ประชาชนจัดการตนเอง ผ่านกิจกรรม 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ นำไปสู่เมืองภาคใต้แห่งความสุขต่อไป”

ขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีสร้างสุขภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดเวทีที่ผ่านมามีข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลักดันให้เกิดกลไกคณะกรรมการสุขภาวะระดับจังหวัด และกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด จึงเกิดการพัฒนาความร่วมมือจังหวัดนำร่อง หนุนเสริมข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว

จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านศักยภาพ และทรัพยากรต่าง ๆ ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาต้นแบบกลไก โดยบูรณาการการทำงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ตลอดจนหนุนเสริมการทำงานของภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ในการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน มลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ สร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน