อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ประจำปี พ.ศ.2565

โพสเมื่อ : Thursday, June 16th, 2022 : 9.06 am

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ (สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต) โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ กล่าวว่า มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ (สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต) ได้รับรางวัลพระราชทาน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.2549/ รางวัลองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555/ รางวัล NGO awards จากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ ปี พ.ศ.2556 และรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2564

 

 

ทั้งนี้ มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ (สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต) เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานมากกว่า 25 ปี  โดยจัดทำโครงการหลัก ได้แก่ โครงการบ้านลุงพิทักษ์ โครงการสถานแรกรับพิทักษ์เด็กภูเก็ต โครงการครูสัญจร โครงการสำรวจชุมชนและติดตามคดี โครงการนมผง โครงการ Health Kids Care โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ และโครงการทุนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากทุกท่านได้มาร่วมมอบทุนภารศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 252 ทุน เป็นเงิน 643,000 บาท ประกอบด้วย เด็กชั้นอนุบาล 19 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 131 คน ระดับมัธยมศึกษา 65 คน สายวิชาการอาชีพ 29 คน และระดับปริญญาตรี 8 คน ซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปัจจุบัน โดยการมอบทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ และเป็นเด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยมุ่งหวังให้เด็กมีอนาคตที่สดใส