อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐานสู่ อบจ. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

โพสเมื่อ : Monday, August 22nd, 2022 : 8.07 am

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐานสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง รศ.ธนพร ศรียากูร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะฯ นางพนิต มโนการ ผอ.สำนักงานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 นพ.เกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พญ.สายรัตน์ นกน้อย รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผอ.รพ.สต. ผอ.รพช. ตัวแทน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทิศทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ความพร้อมและแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 รวมถึงบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายหลังการถ่ายโอน พร้อมทั้งเสวนาปัญหาระบบสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตและทางแก้ระบบสุขภาพจังหวัดภูเก็ต รูปแบบบริการที่พึ่งประสงค์ในแต่ละระดับหน่วยบริการ